İmamların Yeni İnteraktif buluşma Noktası Burası
  BİLMEMİZ GEREKENLER
 
1-     Abdest Nedir?

Dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla beraber ayakların temiz su ile yıkanması ve başın meshedilmesidirA

2- Adak Nedir?
Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah’a söz vermesidir

3- Ahiret Ne Demektir?

Kıyametin kopmasından sonra başlayan ve sonsuza kadar devam edecek olan cennet ve cehennem hayatıdır

4- Ahkam Nedir?

Kur’an ve Sünnetin içerdiği dinî hükümlerdir

5- Ahlâk nedir?

Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür

6- Allah’ın Rızası Ne Demektir?

Yapılan herhangi bir işten Allah’ın hoşnut olmasıdır

7- Amin Ne Demektir?

Yapılan duâ için, “Ya Rabbi Kabul buyur” demektir

8- Arafat nedir?
Hacı adaylarının “vakfe” yapmak üzere arefe günü toplandıkları, Mekke’nin güneydoğusunda bulunan bir bölgedir

9- Arş Nedir?

Mecazî anlamda, ilahî hükümranlık tahtı demektir

10- Ashâb Ne Demektir?

HzPeygamber’i gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır

11- Aşere-i Mübeşşere Nedir? Ve Kimlerdir?

Dünyada iken HzPeygamber tarafından Cennetle müjdelenen on kişiye Aşere-i Mübeşşere denir

Bunlar: Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talhâ, Zübeyr, Avf oğlu Abdurrahman, Sa’d, Zeyd oğlu Saîd, Ebû Ubeyde (ra) hazretleridir

12- Aşûre Nedir?
Kameri takvimin birinci ayı olan Muharremin onuncu gününe verilen isimdir

13- Ayet Nedir?

Kur’an-ı Kerim’de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir

14- Berat nedir?
Borçtan, suç ve cezadan kurtulmaktır Günahlardan kurtulmaya vesile olan Şaban ayının onbeşinci gecesine de Berat gecesi denir

15- Beytullah Ne Demektir?

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Kâbe’nin diğer adıdır

16- Bid’at nedir?
Dinin aslından olmadığı halde dindenmiş gibi algılanan şeylerdir

17- Câiz Nedir?

Yapılması dinen yasak olmayan şeydir

18- Cami ve Mescid Nedir?

Müslümanların toplu halde veya tek başına namaz kılıp, ibadet ettikleri umuma açık mübarek mekanlardır

19- Cennet, Cehennem, Sırat-ı Müstekîm, Berzâh Ne Demektir?

Cennet; Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların konulacağı ebedi mükafat yeridir

Cehennem; kafirlerin sürekli olarak kalacakları azap yeridir

Sırat-ı Müstakîm; Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de beyan ettiği dosdoğru yoldur

Berzah; ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir

20- Din Nedir?
Hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür

21- Dört Büyük Kitabı Biliyor musunuz?
Dört büyük kitab: Tevrât, Zebûr, İncil ve Kur’an’dır

22- Dört Büyük Meleği Biliyor musunuz?

a) Cebrail: Allah’tan vahiy getiren melektir

b) Mikail: Evrendeki tabiat olayları ve canlıların rızıkları ile görevli melektir

c) İsrafil: Kıyametin kopması ve insanların kabirlerinden kalkması için “Sûr”a üflemekle görevli melektir

d) Azrail: Canlıların ruhlarını almakla görevli melektir

23- Duâ Nedir?

Kulun istek ve arzularını uygun bir üslupla Allah’a arzetmesidir

24- Ebedî ve Ezelî Ne Demektir?

Ebedî, sonu olmayan; ezelî ise başlangıcı olmayandır

25- Ecel Ne Demektir?

26- Ecir Nedir?

Yapılan güzel ameller karşılığında Allah’ın kullarına verdiği mânevî mükafattır

27- Esmâ-i Hüsnâ Nedir?

Yüce Allah’ın en güzel isimleri anl----- gelir

28- Ezan Nedir?

Namaz vakitlerinin girdiğini bildirmek üzere müezzin tarafından okunan ve özel sözlerden oluşan dini bir davettir

29- Farz Nedir?

Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir

30- Fasık nedir?

Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimseye denir

31- Fıkıh Nedir?

Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir

32- Fidye Nedir?

Meşru mazeretler sebebiyle bazı ibadetlerin yapılamaması veya ibadet sırasında eksikliklerin oluşması sebebiyle yerine getirilmesi gereken dinî yükümlülük

33- Fitne nedir?

İyi veya kötü şeylerle deneme, manevî çöküntü, sosyal kargaşa ve kaos demektir

34- Fitre Nedir?

Ramazan Bayr----- kavuşan ve dinen zengin sayılan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için fakirlere vermeleri gereken belli miktarda mal ya da paradır

35- Gusül Nedir?

Ağızı, burnun içini ve bütün bedeni yıkamaktır

36- Günah Nedir?

Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve davranışlardır

37- Hadis Nedir?

HzPeygamberin sözleri veya O’nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir

38- Haram Nedir?

Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir

39- Haşr Nedir?

Bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap vermek üzere toplanmasıdır

40- Hatim Nedir?
Kur’an-ı Kerim’in baştan sona kadar orijinalinden okunup bitirilmesidir

41- Hayır Nedir?

Hayır, Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan güzel amellerdir

42- Helal Nedir?

Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan şeylerdir

43- Hicret Nedir?

Hz Muhammed’in Miladî 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayıdır

44- Hilye-i Şerif Nedir?

Peygamber Efendimizin dış görünüşünü ve vasıflarını anlatan eserlere verilen addır “Hilye-i Saâdet” de denir

45- Hurâfe Nedir?

Akla ve ilme aykırı olan ve hiçbir temeli bulunmayan batıl inançlar ve uygulamalardır

46- Hutbe Nedir?

Cuma ve Bayram günlerinde camilere gelen müminleri, dinî konularda aydınlatmak üzere hatibin yaptığı konuşmadır

47- İbadet Nedir?

Allah’a gönülden, isteyerek yönelmek ve karşılığında sevap vadedilen dinî görevleri ve amelleri Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yerine getirmektir

48- İcmâ Nedir?

HzPeygamber’in vefatından sonra, herhangi bir asırda, bütün İslam müçtehitlerinin, dînî bir konuda ortak hüküm vermeleridir

49- İçtihat Nedir?

Müçtehidin herhangi bir dînî mesele hakkında bir hükme ulaşabilmek için belli tekniklere başvurarak bütün gücünü harcaması demektir

50- İftar Nedir?

Oruç açmaktır

51- İhram Nedir?

Hac veya umreye niyet eden bir kimsenin, diğer zamanlarda mübah olan bazı davranışları belirli bir süre boyunca kendisine yasaklamasıdır Bu amaçla giyilen şeye de aynı ad verilir

52- İhsan Nedir?

İnsanlara iyilik etmek, yararlı ameller işlemek ve “Allah’ı görüyormuş gibi, O’na ibadet etmek” demektir

53- İlahi Kudret Nedir?

Yüce Allah’ın gücü ve kuvvetidir

54- İlâhî Ne Demektir?

Tasavvuf Edebiyatında Allah ve Peygamber sevgisini dile getiren şiir türünden dizelerdir
 
 
 
55- İlk Müslümanlar Kimlerdir?

İlk Müslümanlar HzHatice, HzAli, Zeyd b Hârise ve HzEbu Bekir’dir

56- İlk Vahiy Peygamberimize Ne Zaman Gelmiştir

İlk vahiy, Miladî 610 yılında, Hz Peygamber, kırk yaşında iken, Mekke yakınındaki Nûr Dağı’nda ve Kadir Gecesi’nde gelmiştir

57- İmam-Hatip Kimdir?

Cemaate namaz kıldıran ve hutbe okuyan kimse demektir

58- İman Nedir? Veya İnanç Nedir?

HzPeygamber’in, Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir

59- İmsak Nedir?

Oruç niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişki gibi orucu bozan şeylerden uzak durmaktır

60- İrşâd Nedir?

Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onları dinî görevleri hakkında aydınlatmaktır

61- İslam Nedir?

Allah’ın, insanlara Peygamberi HzMuhammed (sav) vasıtasıyla gönderdiği son ilâhî dinin adıdir

62- İsrâ Nedir?

Peygamberimiz HzMuhammed (sav)’in bir gece Allah tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir

63- İtâat Nedir?

Allah’ın emirlerine uyup, yasaklarından sakınmaktır

64 İtikad nedir?

İnanma, gönülden tasdîk etme demektir İtikadî konular denilince, iman esasları akla gelir

65- İzar nedir?

Hac veya Umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden aşağısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür

66- Kâbe nedir?

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Mekke’deki Mescid-i Haram’ın içinde bulunan, Hzİbrahim ile oğlu Hzİsmail (AS) tarafından inşa edilmiş olan mukaddes ma’bettir

67- Kaç Çeşit İbadet Vardır?

İbadetler bedenî, malî ve hem bedenî hem malî İbadetler olmak üzere üç çeşittir

68- Kader Ne Demektir?

Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar meydana gelecek olayları, bunların zamanını, yerini, miktarını ve niteliklerini ezelî ilmi ile bilip takdîr etmesidir

69- Kâfir Kime Denir?

İslam dininin temel esaslarını kabul etmeyen, HzPeygamber’in, Yüce Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hususları inkar eden kimsedir

70- Kaza Ne Demektir?

Yüce Allah’ın ezelî ilmiyle takdîr ettiği şeylerden her birinin zamanı gelince o takdire uygun olarak yaratmasıdır

71- Kelime-i Şehadet Nedir?

“Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim” anlamındaki, “Eşhedü en lâ ilâhe illAllah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” ifadesidir

72- Kelime-i Tevhit Ne Demektir?“

Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed O’nun elçisidir” anlamındaki “Lailâhe illâllah, Muhammedürresûlullah” ifadesidir

73- Kıble nedir?

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri taraf, Kâbe cihetidir

74- Kırâat Nedir?

Namazda Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okumak demektir

75- Kıyam Nedir?

Namazda ayakta durmak demektir ve namazın farzlarından biridir

76- Kıyamet Ne Demektir?

Yüce Allah’ın belirlediği zaman gelince kâinat düzeninin bozulup yıkılması ve dünyanın sonunun gelmesidir

77- Kıyas Nedir?

Kur’an ve Sünnet’te hükmü açıkça belirtilmeyen bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak nitelik dolayısıyla, hükmü açıkça belirtilen diğer meseleye göre açıklamaktır

78- Kirâmen Kâtibîn Nedir?

Her mükellef insanın yaptığı bütün işleri kayda geçiren yazıcı meleklerin adıdır

79- Kul Nedir?

Allah’ın hüküm ve tasarrufu altındaki tüm insanlar demektir

80- Kur’an-ı Kerîm’de Kaç sûre Vardır?

Kur’an-ı Kerîm’de 114 sûre vardır

81- Kurban Nedir?

Allah’a yakın olmak ve rızasına ermek için ibadet niyetiyle kurbanlık bir hayvanı kesmektir

82- Kürsü Nedir?

Camilerde vaizlerin va’z sırasında oturdukları yüksekçe yerdir

83- Mahşer Ne Demektir?

Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yerdir

84- Meâl nedir?

Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir Özellikle Kur’an tercümeleri için kullanılmaktadır

85- Mekruh Nedir?

Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir

86- Melek Ne Demektir?

Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî varlıklardır

87- Mevlid Nedir?

Doğum zamanı demektir Peygamberimizin doğumu ve bunu anlatan eser anlamında kullanılır

88- Mi’rac Nedir?

Peygamberimizin, Kudüs’deki Mescid-i Aksa’dan, Yüce Allah’ın, manevî huzuruna yaptığı yolculuğun adıdır Dinî literatürde, Recep ayının 27 gecesi “mîrac gecesi” olarak bilinir

89- Mihrap Nedir?

Cami, mescid ve namazgâhlarda kıble yönünde bulunan ve İmam-Hatibin namaz kılarken durduğu bölümdür

90- Minber Nedir?

Camilerde İmam-Hatiplerin cuma ve bayram hutbesi okudukları basamaklı yüksekçe yerdir

91- Mîzan Ne Demektir?

Mahşerde hesap görüldükten sonra herkesin amellerinin tartılacağı ilahi adalet terazisidir

92- Mucize Ne Demektir?

Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat için Allah’ın izni ile gösterdikleri hiçbir insanın benzerini yapamayacağı harikulade hallerdir

93- Mukâbele Nedir?

Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir

94- Mukaddesât Nedir?

Dinimizce kutsal kabul edilen değerlerdir

95- Mushaf Ne demektir?

Kur’an-ı Kerim’in, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir

96- Mü’min Kime Denir?

Allah’a, HzPeygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere gönülden inanıp, kabul ve tasdîk eden kimsedir

97- Mübah Nedir?

Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir

98- Müezzin-Kayyım Kimdir?

Namaz vakitleri girince ezan okuyup, cami ve cemaatle ilgili hizmetleri gören kimsedir

99- Müfsid Ne Demektir?

Usûlüne uygun olarak başlanmış bir ibadeti bozup, geçersiz hale getiren herhangi bir davranıştır

100- Müftü Kimdir?

Dinî konularda fetva vermeye yetkili olan kimsedir

101- Mükellef Ne Demektir?

Dinî hükümleri yerine getirmekle yükümlü olan kimse demektir

102- Münâcât Nedir?

Allah’a sessizce duâ etmek, yalvarmak ve niyaz etmektir Dua içerikli şiirlere de münacât denir

103- Münafık Kime Denir?

Kalben inanmadığı halde, dili ile mümin olduğunu söyleyen kimsedir

104- Münker Nekir Nedir?

Kabre konulan kimseye “Rabbin kim?, Peygamberin kim?, Dinin nedir?” diye soru soran meleklerin adlarıdır

105- Müstehab veya Mendup Nedir?

HzPeygamber’in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir

106- Na’t Nedir?

Peygamber Efendimizi övmek maksadıyla yazılan şiir türüdür

107- Nafile, Kaza Nedir?

Nafile; farz, vacib ve sünnet ibadetlerin dışında sevap kazanmak için yapılan tüm ibadetlerdir

Kaza; vaktinde yerine getirilememiş olan farz bir ibadetin vaktinden sonra yerine getirilmesidir

108- Nebî veya Resûl Ne Demektir?

Allah’tan vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara ulaştırmakla görevli olan seçkin insandır

109- Nisap miktarı ne demektir?

Dînen zengin sayılmanın ölçüsüdür

110- Niyâz Nedir?

Duâ etmek demektir

111- Niyet Nedir?

İnsanın bir şeyi yapmaya kalben ve zihnen karar vermesidir

112- Orucun Kazası Ne Demektir?

Vaktinde tutulamayan oruçların daha sonra gününe gün olarak tutulmasıdır

113- Orucun Kefareti Nedir?

Ramazan’da mazeretsiz olarak kasten orucu bozmanın cezası olarak peş peşe tutulan altmış gün oruçtur Buna gücü yetmeyenler altmış fakiri sabahlı akşamlı doyururlar

114- Oruç Kimlere Farzdır?

Oruç ergenlik çağına ulaşmış, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır

115- Öşür Nedir?

Tarım ürünlerinden onda bir ya da yirmide bir oranında verilen zekattır

116- Peygamberimiz HzMuhammed Ne Zaman Doğmuştur?

Peygamberimiz HzMuhammed Miladî 571 yılında, Rebîulevvel ayının on ikinci gecesi seher vaktinde dünyaya gelmiştir

117- Peygamberlerde Bulunan Temel Nitelikler Nelerdir?

Sözünde ve özünde doğru, her yönüyle güvenilir, günahlardan korunmuş, üstün akıl ve zeka sahibi, Allah’tan aldığı vahyi insanlara aynen ulaştırma peygamberlerin temel nitelikleridir

118-Rab Nedir?

Yaratan, nimet veren ve terbiye eden anl----- gelir ve Yüce Allah’ın güzel isimlerindendir

119-Rahman ve Rahîm Ne Demektir?

Allah’ın güzel isimlerinden olup çok merhamet eden, esirgeyen ve bağışlayan demektir

120-Rahmet Nedir?

Allah’ın, yaratıklarına merhamet etmesi ve lütufta bulunmasıdır

121- Regâib Nedir?

Rağbet olunun şey ve bol ihsan demektir Örfümüzde Recep ayının ilk Cuma gecesi olarak bilinmektedir

122- Rekat Nedir?

Namazın kıyam, rükû ve secdelerinden oluşan her bir bölümüdür

123- Rida nedir?

Hac veya umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden yukarısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür

124- Ru’yet-i Hilâl Ne demektir?

Kamerî ayların başlangıcını belirleyen Hilal’in görülmesidir

125- Rükû Nedir?

Namazda eller dizlere erecek ve sırt ile baş, düz bir satıh oluşturacak biçimde öne doğru eğilmektir

126- Sa’y nedir?

Hac ya da Umre yaparken Kâbe yakınlarında bulunan Safâ ile Merve tepeleri arasında, dört gidiş üç geliş olmak üzere yedi defa gidip gelmektir

127- Sadaka Nedir?

Zekat dışında ibadet niyetiyle fakirlere yapılan yardımlardır

128- Sahur Nedir?

İkinci tan yeri ağarmasından az önceki vakit ve bu vakitte yenen yemektir

129- Salih Amel Nedir?

Yapılması Allah ve Peygamberi tarafından istenen, fert ve toplum için faydalı işler ve davranışlardır

130- Secde Nedir?

Namaz kılanın, ayak parmaklarını, dizlerini, ellerini, alnını ve burnunu yere koyması ile oluşan durumdur

131- Sehiv (Yanılma) Secdesi Ne Demektir?

Yanılma, unutma veya dalgınlık gibi haller nedeniyle namazın farzlarından birinin ertelenmesi, vaciplerinden birinin terk edilmesi veya ertelenmesi durumunda namazın sonunda yapılan secdedir

132- Sevap Nedir?

Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olan amel, söz ve davranışlardır

133- Sûre Nedir?

Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür

134- Sünnet Nedir?

Peygamber Efendimiz’in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir

135- Şirk Ne Demektir?

Allah’a ortak koşmak demektir Bu da Allah’tan başka ilah edinmek veya O’ndan başkasına ibadet etmek şeklinde olur

136- Şükür Nedir?

Nimetleri Allah’ın verdiğini bilip O’na şükranda bulunmaktır

137-Taassup Nedir?

Herhangi bir delile dayanmadan, bir fikre körü körüne bağlanmaktır

138- Tahiyyata oturmak Ne Demektir?

Namazların ikinci ve son rekatından sonra tahiyyât duasını okuyacak kadar bir süre oturmaktır

139- Takvâ Nedir?

Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmaktır

140- Tavaf nedir?

Hacer-i Esved’den başlayarak, Kâbe’yi sola almak suretiyle, yedi defa Kâbe’nin çevresinde dönmektir

141- Tebliğ Nedir?

Peygamberlerin getirdikleri ilahî mesajın insanlara aynen ulaştırmalarıdır

142- Tefsir nedir?

Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak demektir

143- Tekbîr ve Tesbîh Nedir

Tekbir, “Allâhuekber”, Tesbih de, “Sübhânallâh” demektir

144- Terâvih Namazı Nedir?

Ramazan ayına mahsus olmak üzere, yatsı namazından sonra kılınan sünnet bir namazdır

145- Teşrik Tekbiri Ne Demektir?

“Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi’l-hamd” demektir

Kurban Bayramının arifesinde sabah namazından başlayıp, Bayramın 4 günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazların sonunda teşrik tekbiri getirmek vâciptir

146- Tevbe Ne Demektir?

Kişinin işlemiş olduğu günahlardan pişmanlık duyup Allah’a yönelmesi ve günahları terk etmesidir

147- Tevekkül Nedir?

İnsanın, her konuda kendine düşen görevleri yerine getirdikten sonra sonucu Allah’a bırakmasıdır

148- Tevhîd Nedir?

Allah’ın var ve bir olduğuna inanmaktır

149- Teyemmüm Nedir?

Abdest ya da boy abdesti almak için su bulunmadığı veya bulunup da kullanma imkanı olmadığı durumlarda, niyet edilerek temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp yüzü ve kolları meshetmektir

150- Vâcib Nedir?

Dinen yapılması zannî delillerle istenen hükümlerdir

151- Vahiy Nedir?

Yüce Allah’ın dilediği şeyleri peygamberlerine, özel yolla bildirmesidir

152- Vaiz Kimdir?

Dinî konularda insanları aydınlatma görevi yapan ve bu amaçla va’z eden kimsedir

153- Vakfe nedir?

Zilhicce Ayının 9ncu gününde hac için ihramlı olarak Arafat’ta bulunmadır

154- Vitir Nedir?

Yatsı namazından sonra kılınan üç rek’atlık vacip namazdır

155- Yemin Kefareti nedir?

Yeminini bozan bir kimsenin on fakiri sabah akşam doyurması ya da giydirmesi veya bunlara gücü yetmeyenin üç gün peş peşe oruç tutmasıdır

156-Yeryüzünde İlk Mabed Neresidir?

Yer yüzende ilk mâbed, Kâbe-i Muazzama’dır

157- Zekat Nedir?

Dinen zengin sayılan müslümanların, belirli yerlere sarfedilmek üzere, mallarından vermekle yükümlü oldukları belli bir paydır...

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
  SİTEMİZİ 156998 ziyaretçi...ZİYARET ETMİŞTİR!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=