İmamların Yeni İnteraktif buluşma Noktası Burası
  Müslüman çocuga dinibilgiler
 
 • Müslümanmısın?
 • Elhamdülillah Müslümanım.
 • Müslümanım demenin manası nedir?
 • Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.
 • Ne zamandan beri Müslümansın?
 • "Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım.
 • "Bela" zamanı neye derler?
 • Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben: - Elestü birabbiküm (Ben sizin rabbiniz değil miyim?) diye sordu. Onlar da: "Bela (Evet Rabbimizsin)" dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.
 • Rabbin kimdir? Seni kim yarattı?
 • Allah
 • Sen kimin kulusun ?
 • Allah'ın kuluyum
 • Dinin hangi dindir?
 • İslam dinidir.
 • Kitabın hangi kitaptır?
 • Kur'an'dır.
 • Din nedir?
 • Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.
 • İslam nedir?
 • Peygamber Efendimizin tebliğ ettiği hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, yaşamaktır.
 • İman Nedir?
 • Hz.Peygamber'in, Allah'tan getirdiği hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir.
  clipart
  bayan giyim
  • Are you a Muslim?
  • Thanks be to Allah (Alhamdulillah), I am a Muslim
  • What does it mean to be a Muslim?
  • Knowing that there is only one Allah, and accepting the Holy Qur'an and Prophet Muhammed (s.a.s.)
  • Since when have you Muslim?
  • I have been a Muslim since the time of the world (Balaa)
  • What does "Balaa" mean?
  • It is a covenant (mithaq). That is, Allah asked whwn He created all souls: "Am I not your Lord (Rabb)"? They answered "Yes, for certain you are our Lord (Rabb) (Balaa)." Thus, I have been a Muslim from that time.
  • Who is your Lord (Rabb)?  Who created you?
  • Allah
  • Whose slave are you?
  • I am the slave of Allah.
  • What is your religion?
  • My religion is İslam.
  • Which  book do you believe in?
  • I believe in the Holy Quran.
  • What is Din?
  • It is the set of laws which guides the sane people who believe with their free will to the most right, the most beautiful, and everlasting happiness.
  • What is Islam?
  • It is the name of the last divine religion which was sent to human beings by God through His Prophet Muhammad?
  • What is Iman (Belief)?
  • It is the acceptance and attestation of the decrees which are known in certainty that they are brought from God by the Prophet.
  • Allah kaçtır diyenlere ne dersin? 
  • Allah birdir derim.
  • Allah'ın bir olduğuna delilin nedir? 
  • Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir.
  • Bunun manası nedir?  
  • Sen söyleki ey Habibim Allah birdir.
  • Allah'ın varlığına akli delilin nedir?
  • Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.
  • Allah'ın zatı hakkında düşünce caiz midir?
  • Caiz değildir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.
  • Allah'ın sıfatları nelerdir?
  • Allah'ın sıfatları iki gruba ayrılır.1) Zati sıfatları, altıdır. 2) Subuti sıfatları, sekizdir.
  • Allah'ın zati sıfatları nelerdir?
  Vücüd : Var olmak,
  Kıdem : Varlığının başlangıcı olmamak,
  Beka : Varlığının sonu olmamak,
  Vahdaniyet : Bir olmak,
  Muhâlefetun-lil - Havadis: Sonradan yaratılmışlara hiç benzememek,
  Kıyam binefsihi : Varlığında hiçbir şeye muhtaç olmamak.
  • Allah'ın sübütü sıfatları nelerdir?
  Hayat : Diri olmak,
  İlim : Bilmek (Allah her şeyi bilir.)
  Semi : İşitmek (Allah her şeyi işitir)
  Basar : Görmek (Allah her şeyi görür)
  İrade : Dilemek (Kainatta her şey Allah'ın dilemesiyle olur.)
  Kudret: Herşeye gücü yetmek,
  Kelam : Konuşmak. Cenab-ı Hak konuşur, fakat onun konuşması ses, dil ve harf yardımıyla değildir. Nasıl konuştuğunu ancak kendisi bilir.
  Tekvin : Yaratmak. Allah her şeyi yoktan var eder. O'ndan başkası bir zerreyi dahi yaratamaz.

  Nereden geldin, niçin geldin, nereye gideceksin?
  Allah'dan geldim,

  Allah'a kulluk için geldim,

   Allah'a gideceğim,

  • What would be your answer to someone who asked how many gods there were?
  • I would answer that there is only one.
  • What is your evidence that there is only one Allah?
  • My evidence is the first verse (ayah) of the  Surah allkhlas.
  • What is the meaning of the verse (ayah)?
  • The meaning is; "Say: He is Allah, the One and Only!"
  • What is your reasonable evidence that Allah exists?
  • The existence of this universe and the continuation of its system and order.
  • Would it be right to think about the essence of Allah?
  • No, it would be improper to think about the essence of Allah because reason is incapable of understanding it. One can only think about the qualitiea of Allah.
  • What are The Divine Attributes of Allah?
  • The Divine Attributes of Allah the Most High are classified in two  groups: the Divine Attributes of the Being of Allah (al Sifat al-Dhatiyyah) are six and the immutable of the Divine Essence of Allah (al-Sifat-al-Thubutiyyah) are eight.
  • What are the Divine Attributes of  the Being of  Allah?
  • Al-Wujud : He is the Existing One,
  • Al-Qidam : He is the Pre-Eternal One,
  • Al-Baqah : He is the Everlasting One,
  • Al-Wahdaniyyah : He is the Unique One,
  • Al-Mukhalafatun lil Khawadith : He is Unlike the Created,
  • Al-Qiyam bi'nafsihi : He is the Self-Existing One.
   • What are the Immutable Attributes of the Divine Essence of Allah?
   • Al-Hayat : Hei s the Living and Resurrecting One,
   • Al-Ilm : He is the All-Knowing One: Allah the Most High knows everything to such an extent that He even knows the secret intentions of the heart,
   • Al-Sami : He is the All-Hearing One: Allah the Most High hears eveything,
   • Al-Baseer : He is the All-Seeing One: Allah the Most High can see a black ant crawling on a black rock in the dark of night and He can hear the sound of its moving limbs,
   • Al-Iradhah: He has Absolute Will: Alalh the Most High has the quality of divine Determination so  that He does whatever He wishes and in whatever manner He wishes,
   • Al-Qudrah : He is the Omnipotent, the Almighty One, and He has power over all things,
   • Al-Qalam : His manner of Speech is Unique to Him; Alalh the Most High  spaeks without need of letters or souns,
   • Al-Taqwin : He is the Creator from nothing of all things and beings.
   • Farz Nedir? 
   • Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir.
   • Vâcib Nedir? 
   • Dinen yapılması zannî delillerle istenen hükümlerdir.
   • Sünnet Nedir? 
   • Peygamber Efendimiz'in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir.
   • Hadis Nedir? 
   • Hz.Peygamberin sözleri veya O'nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.  
   • Mübah Nedir? 
   • Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.
   • Haram Nedir? 
   • Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.
   • Helal Nedir?
   • Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan şeylerdir.
   • Mekruh Nedir? 
   • Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir.
   • Müstehab Nedir?
   • (Mendup) Hz.Peygamber'in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir
   • Sûre Nedir? 
   • Kur'an'ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.
   • Ayet Nedir?  
   • Kur'an-ı Kerim'de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.
   • Kıblen neresidir?
   • Kabe-i Muazzamadır.
   • Kimin ümmetindensin?
   • Muhammed Aleyhisselamın.
   • Kimin zürriyetindensin?
   • Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.
   • Kimin milletindensin?
   • İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim
   • Tevbei yeis nedir? Geçerli midir?
   • İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir. Geçerlidir.
   • İman-ı yeis nedir? Geçerli midir?
   • Firavun gibi ölürken iman etmektir. Geçerli değildir.
   • What is Fard (Obligatory)?
   • It is the thing which is requested to be performed in certainty by the religion.
   • What is Wajib? 
   • They are the decrees which their performance are demanded by the religion with the presumptive (zannî) evidences.
   • What is Sunnat? 
   • They are the religious duties the Prophet performed and demanded to be fulfilled by the Muslims.
   • What is Hadith? 
   • They are the verbal expression of the utterances or the actions and approvals of the Prophet Muhammad.
   • What is Mubah? 
   • They are the things which performing them or not is permissible in religion.
   • What is Haram (Prohibited)?
   • They are the things which their performance are prohibited with certainty by the religion.
   • What is Halal (Lawful)? 
   • They are the things which there is no religious decree for they are to be done or not.
   • What is Makruh (Abominable)?
   • It is a thing which its abandonment is demanded by religion by a presumptive evidence
   • What is Mustahab?
   • They are the religious actions which the Prophet performed sometimes and ignored sometimes.
   • What is Sura?
   • It is the each chapter of Qur'an separated from each other by the Basmala.
   • What is Ayat? 
   • They are the sentences and verses of the Qur’an.
   • To which direction do you turn when worshiping?
   • I turn to the Holy Kaaba in Makkah.
   • Whose community (Ummah) are you from?
   • I am from the Ummah of Muhammad (s.a.s)
   • From whom have you descended?
   • I have descended from Adam (a.s.)
   • Whose nation are you from?
   • I am from the nation of abraham (Ibrahim) (a.s.)
   • What is a repetance of desperation (Tawba-i Yais)? Is that kind of repentance acceptable?
   • It is the respentance of a dying man who already has Iman and who has acted accordingly.Yes, it is acceptable.
   • What is belief of desperation (Iman-i Yais)? Is that kind of faith acceptable?
   • To accept Faith as Pharaoh did just at the moment of death. No.
   • Peygamberimizin babasının adı nedir?
   • Abdullah'tır.
   • Annesinin adı nedir?
   • Amine'dir.
   • Dedesinin adı nedir?
   • Abdülmüttaliptir.
   • Peygamberimiz hangi tarihte doğdu ve hangi tarihte vefat etti?
   • 571'de doğdu Mekke'de doğdu, 632'de Medine'de vefat etti.
   • Şimdi nerde bulunuyor?
   • Şimdi Medine'de "Ravza-i Mutaharra" sındadır.
   • Kaç yaşında iken Peygamber oldu?
   • 40 yaşında.
   • Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
   • 23 sene peygamberlik yaptı.
   • Hangi tarihte nerden nereye hicret etti?
   • 622 tarihinde Mekke'den Medine'ye hicret etti.
   • Fani hayatı kaç yaşında sona erdi
   • 63 yaşında sona erdi.
   • Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir? 
   • Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
   • Peygamberimizin kaç adı vardır? 
   • Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed,  Mustafa, Ahmed, Mahmud
   • Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
   • Üç. Kasım, Abdullah (Tayyip), İbrahim (r.a) hazretleridir.
   • Peygamber Efendimizin kaç erkek torunu vardır?
   • İki. Hasan ve Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
   • Bunlar kimin çocuklarıdır?
   • Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)'nındır.
   • Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?
   • Onlar bütün müminlerin annesidir.
   • Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?
   • Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.
   • Peygamberimizin son hanımı kimdir?
   • Hz. Aişe (r.a.) validemizdir.
   • Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve  hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
   • Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır.
   • Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?  
   • Hz. Aişe (r.a)'dır.
   • Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
   • Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
   • Ashâb Ne Demektir? 
   • Hz.Peygamberimizi gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır

    

    

   • What is the name of the father of our Prophet have? 
   • Abdullah.
   • What is his mother's name?
   • Amina.
   • What is his grandfather's name?
   • Abdulmuttalib.
   • Where was our Prophet Muhammad (s.a.s.) born and died, when?
   • He (s.a.s.) was born in Makkah in 571 C.E. and died in 632 C.E. in Madinah.
   • Where is his tomb?
   • He was laid to rest in his tomb in the Mosque of the Prophet (Rawza al-Mutaharra) in Madinah.
   • How old was he when he was given the Prophetwood?
   • His prophetwood became a fact when he was 40 years old.
   • How many years did he serve as a Prophet?
   • He performed his prophetic duties for 23 years.
   • When did our Prophet (s.a.s.) emigrate from Makah to Madinah?
   • He emigrated in 622 C.E.
   • When did his temporary life end?
   • It ended when he was sixty-three.
   • What is the most common name of the  Prophet (s.a.s.)?
   • His most common name is muhamad (peace and blessing be upon him)
   • How many names does our Prophet have?
    He has mny beautiful names. We should know at least four of them:  Muhammad (s.a.s.), Mustapha (s.a.s.), Ahmad (s.a.s.) and Mahmoud (s.a.s.).
   • How many daughters did he have?
   • He had four daughters. Zeyneb (r.a.), Ruqayyah (r.a.), Umm Kulthum (r.a.), Fatimah (r.a.)
   • How many sons did he have?
   • Three sons were born to him: Qasim (r.a.), Abdullah (or Tayyib) (r.a.),  Ibrahim (r.a.)
   • How many grandsons did he have?
   • He had two: Hassan (r.a.) and Hussayn (r.a.)
   • Whose children were they?
   • They were Ali's (r.a.) and Fatima's (r.a.) children.
   • Would you list the names of the Azwaj al-Tahirah, that is blessed wives of our Prophet (s.a.s.)?
   • Khadijah (r.a.), Sawdah (r.a.), A'isha (r.a.), Hafsah (r.a.), Zaynab bint Khuzaymah R.a.), Umm Salamah (r.a.), Zaynab binti Jahsh (r.a.), Juwayriyah R.a.), Umm Habibah (r.a.), Safiyyah (r.a.), Maimaunah (r.a.), Mariyah (r.a.).
   • Who was the first wife of our Prophet (s.a.s.)?
   • Khadijah (r.a.) was the first wife of our Prophet (s.a.s.). She was 15 years older than our Prophet (s.a.s.) and they lead a happy life together for 25 years.
   • What was the last wife of our Prophet? 
   • A'isha (r.a.)
   • Would you list some of the reasons why our Prophet (s.a.s.) got married after the age of 53?
   • Our Prophet (s.a.s.) got married in order to  connect various tribes with Islam, communicate Islamic principles about women through his blessed wives, to save some of them from poverty, and to protect the chasity and purity of some others. The main aim was to  spread Islam through women.
   • Which one of his wives died last?
   • Her excellency A'isha (r.a.) died last.
   • Who is the most distinguished and excellent man that came or will come to the world?
   • Our Prophey Muhammad Mustapha (s.a.s)
   • What is Ashab?
   • They are the Muslims who saw the Prophet and had conversation with him.
   • What is Tawhid?
   • It is the belief in God's existence and His Oneness.
   • What is Shirk?
   • It means to associate partners with God. This is done by attaining gods besides Allah and worshipping someone other than Him.
   • Who is called a Prophet?
   • A an who is charged by Allah to communicate the religion of Allah is called a Prophet.
   • How many Prophets have been sent to man?
   • According to a tradition narrated by our Prophet (s.a.s.) one hundred and twenty four thousand prophets were appointed. Yet, by another tradition the number of Prophets is two hundred twenty four thousand.
   • How many Prophets are mentioned in our Holy Qur'an?
   • Twenty-eight.
   • Would you please list their names?
   • Adam, Enoch, Noah, Hood, Salih, Abraham, Lot, Ishmael, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Moses, Aaron, David, Solomon, Elijah, Dhulkifl, Jonah, Zachariah, John, Jesus, Ezra, LoQman, Dhul Qarnain and Muhammad Mustapha, peace upon them all. some call Ezra, Loqman and Dhul Qarnain (a.s) special friends of Allah (awliyahs).
   • What ar Nabi or Rasul
   • He is a distinguished person who conveys to people whatever receives from God.
   • What are the names of the four divine books and which Prophets (a.s) were they sent to?
   • The Torah to Moses (a.s), the Psalms to David (a.s), the Gospel to Jesusu (s.a.) and the Holy Qur'an to our Prophet Muhammad Mustapha (s.a.s)
   • What are the written pages (suhuf), how many pages are there and to  whom were they sent?
   • There are a hundred written pages (suhuf) which Allah sent by the Archangel Gabriel (a.s) to some prophets. Ten written pages were sent to Adam (a.s), fifity to Seth, (a.s), thirty to Enoch (a.s), and ten to Abraham (a.s)
   • Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?
   • Tevhid'dir.
   • Tevhid nedir?
   • Allah'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir.
   • Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir?
   • Şirk'tir.
   • Şirk nedir?
   • Allah'a ortak koşmak, başka Allah olduğunu söylemek.
   • Peygamber kime denir? 
   • Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ için Allah'ın vazifelendirdiği zata denir.
   • Allah, peygamberleri niçin gönderdi? 
   • Şirkten korumak, tevhide çağırmak için
   • Allah tarafından gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır? 
   • Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre, 224 bin.
   • En büyük peygamberler kaçtır?
   • 5'dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz.İbrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) dır.
   • Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
   • Yirmisekiz
   • Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?  
   • Bütün insanlığa gönderildi.
   • Resul nedir? 
   • Müstakil bir şeriat getiren veya evvelki peygamberin şeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.
   • Nebi nedir? 
   • Kendisinden önce veya zamanındaki resulun şeriatına tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir.  Her ikisine peygamber denir.
   • İlk nebi kimdir?   İlk resul kimdir?
   • Adem (a.s.) dır.  Nuh (a.s.) dır.
   • Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir? 
   • Tevrat Musa (a.s), Zebur Davud (a.s), İncil İsa (a.s), Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) inmiştir.
   • Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir? 
   • Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (a.s) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (a.s) 10, Şit (a.s) 50, İdris (a.s) 30, İbrahim (a.s) ise 10 suhuf verilmiştir.
   • Melek nedir? 
   • Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.
   • Dört büyük melek hangileridir? 
   • Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)
   • Meleklerin görevleri nelerdir? 
   • Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu  yapmaktır. Bazı meleklerin özel görevleri  vardır.
   • Cebrail'in görevi nedir?
   • Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.
   • Mikail'in görevi nedir?
   • Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir.
   • İsrafil'in görevi nedir?
   • Kıyamette Sur'a üflemek
   • Azrail'in görevi nedir?
   • Allah'ın emriyle can almak
   • İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar?
   • Dirilecekler.
   • Dirildikten sonra ne olacaklar?
   • Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.
   • Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan  ne olur?
   • Dinden çıkar, kâfir olur.
   • Kabir suali kime sorulmaz? 
   • Peygamberlere, çocuklara ve delilere
   • Mezhep kaçtır? Nelerdir?
   • İkidir.İtikatta mezhep, amelde mezhep.
   • Itikattaki mezhep imamları kaçtır? Kimlerdir?
   • İkidir.  İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü'l Hasani'l Eşari.
   • Amelde mezhep kaçtır? Nelerdir?
   • Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.
   • İtikatta mezhebin nedir? 
   • Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.
   • Amelde mezhebin nedir? 
   • Hanefi mezhebidir.
   • İtikattaki mezhebimizin imamı kimdir?  
   • Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.
   • Diğer üç mezheptekilerin  imamı kimdir?
   • Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.
   • Fasık Nedir?
   • Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimseye denir.
   • Fitne Nedir?
   • İyi veya kötü şeylerle deneme, manevî çöküntü, sosyal kargaşa ve kaos demektir.
   • Fıkıh Nedir? 
   • Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.

    

    
   • What is an angel?
   • An angel is created from Divine Light and can take any shape or form. They are sinless and continually  in a state of prayer.
   • What are the names of the four Archangels?
   • Gabriel (a.s.), Michael (a.s.), Raphael (a.s.) and Azrael (a.s.)
   • What was Gabriel charged with?
   • He was charged with the responsibility of communicating the revelations of the Holy Scriptures of Allah the Most High to the Prophets (a.s.). This angel acted as the intermediary between Allah the Most Great and His Prophets by revelation.
   • What was Michael charged with?
   • He is charged with the formation of some natural phenomena such as the wind, the rain,  the snow, and the growth of vegetation.
   • What was Raphael charged with?
   • He has been charged with the task of blowing the trumpet (al-Thur) on Doomsday (al-Qiyamah) and again for resurrection of humanity.
   • What was charged with?
   • He is charged with the task of taking the souls at the time of death.

    

    
   • How many types of canonical school (madhab) are there?
   • There are two types.
   • How many founding imams are there in the schools of  faith? What are they?
   • There are two imams. Imam Abu Mansuri Maturidi and Imam Abu Hasan al-Ash'ari, may Allah be pleased with them.
   • How many schools of Deed are there? What are they?
   • There are four schools of deed. They are the Hanafi, Shafii, maliki and Hanbalii
   • What is your school of faith?
   • My school of faith is Ahli-Sunnah-wal-Jam'aah.
   • What is your school of deed?
   • My school of deed is Hanafi.
   • Who is the imam of our school of faith?
   • Imam Abu Mansur Muhammad Maturidi is the imam of our school of faith.
   • Who is the imam of the school of faith of those who are from the Shafii, Maliki and Hanbali schools?
   • Their imam is Abu'l Hasan al, Ashari.
   • Whatis Fasiq (Impious)?
   • It is the name of a person who is heedless to God’s Commands and prohibitions.
   • What is Fitna?
   • It means a test with the good or bad things, moral collapse, social upheaval and chaos.
   • What is Fıqh (jurisprudence)? 
   • It is a person’s knowledge of what deeds are for his benefit and what are for his harm.
   • Kaç tane kandil vardır, nelerdir?
   • Beş tane kandil vardır.
   • Mevlid Kandili

   • Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.

   • Regaib Kandili

   • Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.

   • Mirac Kandili

   • Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.

   • Berat Kandili

   • Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.

   • Kadir Gecesi

   • Kur'an-ı Kerim'in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.


   • Otuziki Farzı sayarmısınız?
   • Evet,
    • 6'sı İmanın şartı,
    • 5'i İslam'ın şartı,
    • 12'si namazın şartı,
    • 4'ü abdestin şartı,
    • 3'ü guslün şartı,
    • 2'si teyemmüm'ün şartı olmak üzere toplam otuziki farz.
   • İmanın şartları kaçtır, nelerdir?  
   • Altı'dır.
    • Allah Teala'ya inanmak
    • Meleklerine inanmak
    • Kitaplarına inanmak
    • Peygamberlerine inanmak
    • Ahiret gününe inanmak,
    • Kader ve kazaya inanmak.
   • İslamın şartı kaçtır, nelerdir?  
   • Beş'dir. 
   • Abdestin farzı kaçtır, nelerdir?  
   • Dört'dür.
    • Yüzü yıkamak
    • Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak
    • Başının dörtte birini meshetmek
    • Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak
   • Guslün farzı kaçtır, nelerdir?  
   • Üç'dür.
    • Ağıza dolu dolu su vermek
    • Buruna dolu dolu su vermek
    • Bütün bedeni yıkamak
   • Teyemmüm'ün farzı kaçtır, nelerdir? 
   • İkidir.
    • Niyet etmek
    • Temiz toprağa vurup yüzü ve kolları meshetmek.
   • Namazın farzı kaçtır, nelerdir?  
   • Altı'sı dışarıda altısı içeride olmak üzere, toplam oniki tanedir.
   • Dışındakiler nelerdir?
   Hadesten taharet
   Necasetten taharet
   Setr-i avret
   İstikbal-i kıble
   Vakit
   Niyet
    • İçindekiler nelerdir?
    İftitah tekbiri
    Kıyam 
    Kıraat
    Rukü
    Sücud
    Kade-i ahire
    • What do we call the nights in which we give particular value to  spending it in worship?
    • We call them the Blessed Nights (Qandil)
    • How many Blessed Nights are tehere  in a year?
    • There are five Blessed Nights in a year: Mawlid Night, Ragaib Night, Miraj Night, Bara'ah Night, Qadir night.
    • What is Mawlid Night?
    • It is the celebration of the Blessed Night when our Prophet (s.a.s.) was born.
    • What is Ragaib Night?
    • It is the celebration of the Blessed Night when Muhammad's (s.s.s.) mother Amina understood that she was pregnant with our Prophet (s.a.s.)
    • What is Miraj Night?
    • It is the celebration of the Blesse  Night of the Prophet Muhammad's (s.a.s.) miraculous journey to Heaven and other universes by the invitation of Allah.
    • What is Bara'ah Night?
    • It is the celebration of the Sacred Night when the Holly Qur'an came to the world from the divine tablet, when the yearly sustenances andthe life of a man are reviewed and when forgiveness and blessings are given to all Muslims.
    • What is Qadr Night?
    • It is the celebration of the Sacred Night when our Holly Qur'an started word by word to our Prophet Muhammad (s.a.s.)
    • Would you please tell us the thirty-two obligatory acts (fardh)?
    • Yes:
     • 6 pillars of Faith,
     • 5 pillars of Islam,
     • 12 obligatory acts of prayer (salah),
     • 4 of minor ablution (Wudhu),
     • 3 of major ablution (Ghusl),
     • 2 of ablution with sand or earth (tayammum), for a total of 32.
    • How many are the essential principles of faith?
    • Six.
     • To  believe in the existence of Allah,
     • The Angels,
     • The Divine Scriptures,
     • The Prophets, the Day of  Judgement,
     • Destiny, (i.e. that all good and bad comes from Allah)
    • How many obligatory acts are there in minor ritual ablution (wudhu)?
    • Four.
     • Washing the face from hair end and ear lobes to under the chin
     • Washing the arms up to and including the elbows.
     • Wiping one fourth of the head
     • Washing the feet including the ankles.
    • How many obligatory are there in the major ablution (ghusl)?
    • Three.
     • Washing the mouth with plenty of water
     • Washing inside the nose  with plenty  of water
     • Washing the hole body without leaving and dry point.
    • How many obligatory acts are there in ablution with sand and earth (tayammum) if water can not be found?
    • Two.
     • Intention for tayammum.
     • Hitting both hands twice on the sand; with the frst wiping the face, with the second wiping the arms.
    • How many obligatory acts are there in salah?
    • Six internal and six external, totally twelve.
    • What  are the externals?
    Purification of environment
    Purification from excrement
    Covering private parts
    Turning towards the Kaabah in Makkah (Qibla)
    Time
    Intention
     • What are the internals?
     Opening salah by uttering the words "Allahu Akbar"
     Standing posture (Qiyam)
     Recitng Qur'an
     Bowling with the palms of the hands touching the knees (ruku)
     Prostrating (sadjah)
     Staying as long as to say "there is only one Allah and Muhammad (s.a.s.) is His Messenger" in the last sitting position of salah
     • Günde kaç vakit namaz vardır, nelerdir?

      

     • Günde beş vakit namaz vardır. Sabah, öğle, ikindi akşam ve yatsı.

      

      

      

     • Her vakit namazda kaç rekat vardır?

      

     Sabah Namazı dört rekattır; iki rekat sünnet ve sonra iki rekat farz ile eda edilir.

     Öğle Namazı on rekattır, dört  rekat ilk sünnet, dört rekat farz ve iki rekat son sünnet

     İkindi Namazı sekiz rekattır, dört rekat sünnet ve dört rekat farz

     Akşam Namazı beş rekattır, üç rekat farz ve iki rekat sünnet

     Yatsı Namazı onüç rekattır, dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet veen sonunda üç rekat vitir namazı.

      

      

      


      

     • How many times is salah performed daily?

      

     • Salah is performed five times a day; at down, noon, late afternoon, sunset and late evening times.

      

      

      

      

      

     • How many units (rakahs) are there in each of these times?

      

     Dawn Prayer has four rakahs; two  sunnah and then two fardh are performed.

     Noon Prayer has ten units, four first sunnah, four fardh, two last sunnah are performed.

     Late Afternoon Prayer is eight rakahs; four sunnah and four fardh are performed.

     Sunset Prayer is five units; three fardh and two sunnah are performed.

     Late Evening Prayer is thirteen units; first four sunnah, then four fardh, then two final sunnah, and finally three wajib witr. Totally forty units are performed in a day.

     Bu sayfa hakkındaki son yorum:
     Yorumu gönderen: my link, 08.08.2013, 04:14 (UTC):
     Very good post.Really thank you! Really Cool.

     Yorumu gönderen: Dog Coats For Summer, 08.08.2013, 03:23 (UTC):
     Enjoyed every bit of your blog post.Much thanks again. Cool.

     Yorumu gönderen: click for nutrisystem, 08.08.2013, 02:32 (UTC):
     I really liked your article.Really looking forward to read more. Will read on...

     Yorumu gönderen: click here to visit the website, 08.08.2013, 00:33 (UTC):
     Thanks-a-mundo for the article.Really looking forward to read more. Really Cool.

     Yorumu gönderen: Inventive Awning for RV, 07.08.2013, 22:19 (UTC):
     I loved your post.Much thanks again. Will read on...

     Yorumu gönderen: Accommodation in Bangalore, 07.08.2013, 20:08 (UTC):
     This is one awesome post.

     Yorumu gönderen: Law Firm SEO Expert Gerrid Smith, 07.08.2013, 17:58 (UTC):
     I really like and appreciate your article post.Really thank you! Want more.

     Yorumu gönderen: Law Firm SEO Expert that Dominates, 07.08.2013, 15:47 (UTC):
     Im thankful for the post. Really Cool.

     Yorumu gönderen: tel aviv accommodation, 07.08.2013, 13:36 (UTC):
     Very informative article.Thanks Again. Really Cool.

     Yorumu gönderen: online backup services, 07.08.2013, 11:25 (UTC):
     Thanks-a-mundo for the article. Keep writing.

     Yorumu gönderen: Accident Investigator Training Courses, 07.08.2013, 09:19 (UTC):
     Very good article.Really thank you! Much obliged.

     Yorumu gönderen: SEO Auckland, 06.08.2013, 18:47 (UTC):
     I am so grateful for your blog post.Thanks Again. Much obliged.

     Yorumu gönderen: lymes disease, 06.08.2013, 16:39 (UTC):
     Enjoyed every bit of your article post.Much thanks again. Great.

     Yorumu gönderen: post stroke therapy, 06.08.2013, 14:35 (UTC):
     I value the blog.Thanks Again. Much obliged.

     Yorumu gönderen: autism nutritional therapy, 06.08.2013, 12:29 (UTC):
     I appreciate you sharing this blog. Cool.

     Yorumu gönderen: living with cerebral palsy, 06.08.2013, 10:24 (UTC):
     Thanks again for the blog post.Thanks Again. Keep writing.

     Yorumu gönderen: About Genesis Rare Diamonds, 06.08.2013, 08:25 (UTC):
     Say, you got a nice blog post.Really thank you! Will read on...

     Yorumu gönderen: MCA Motor Club Of America, 06.08.2013, 06:26 (UTC):
     This is one awesome post.Really looking forward to read more. Keep writing.

     Yorumu gönderen: We buy houses in Connecticut, 06.08.2013, 04:28 (UTC):
     This is one awesome article.Much thanks again. Want more.

     Yorumu gönderen: adres http, 06.08.2013, 02:30 (UTC):
     I truly appreciate this post.Thanks Again. Cool.

     Yorumu gönderen: movie4k, 06.08.2013, 00:34 (UTC):
     Thank you for your blog post.Much thanks again. Will read on...

     Yorumu gönderen: iniciar sesion hotmail, 05.08.2013, 23:21 (UTC):
     I think this is a real great blog.Really thank you! Want more.

     Yorumu gönderen: read this, 05.08.2013, 22:41 (UTC):
     Thanks a lot for the blog article.Really thank you! Keep writing.

     Yorumu gönderen: przeczytaj, 05.08.2013, 20:48 (UTC):
     A round of applause for your post.Much thanks again. Great.

     Yorumu gönderen: klik, 05.08.2013, 18:56 (UTC):
     Really enjoyed this article post.Much thanks again. Much obliged.

     Yorumu gönderen: czytaj, 05.08.2013, 17:04 (UTC):
     Major thanks for the article.Thanks Again. Much obliged.

     Yorumu gönderen: here, 05.08.2013, 13:03 (UTC):
     Thanks for the post.Much thanks again. Really Cool.

     Yorumu gönderen: site, 05.08.2013, 11:11 (UTC):
     Thanks-a-mundo for the blog.Thanks Again. Much obliged.

     Yorumu gönderen: klikaj, 05.08.2013, 09:19 (UTC):
     Thanks-a-mundo for the article post. Will read on...

     Yorumu gönderen: Zalando Gutscheine, 05.08.2013, 07:16 (UTC):
     Say, you got a nice post.Really thank you! Want more.

     Yorumu gönderen: Sell Homes in Tucson, 05.08.2013, 05:25 (UTC):
     Great, thanks for sharing this blog post.Really looking forward to read more. Want more.

     Yorumu gönderen: super cam video, 05.08.2013, 03:37 (UTC):
     I appreciate you sharing this blog.Really thank you! Really Cool.

     Yorumu gönderen: free guided meditation, 05.08.2013, 01:44 (UTC):
     Great article.Much thanks again. Really Cool.

     Yorumu gönderen: Safety insurance, 04.08.2013, 22:05 (UTC):
     A big thank you for your article.Thanks Again. Much obliged.

     Yorumu gönderen: Klær, 04.08.2013, 20:17 (UTC):
     Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Much thanks again. Will read on...

     Yorumu gönderen: CPA in Washington, 04.08.2013, 06:27 (UTC):
     Thank you for your article.Thanks Again. Much obliged.

     Yorumu gönderen: amazing news, 02.08.2013, 19:37 (UTC):
     kOdwoC I truly appreciate this blog article.Thanks Again. Keep writing.

     Yorumu gönderen: best news, 02.08.2013, 14:54 (UTC):
     Thank you for your blog post. Will read on...

     Yorumu gönderen: best news, 01.08.2013, 08:48 (UTC):
     ASNAQt Im grateful for the post.Thanks Again. Much obliged.

     Yorumu gönderen: hot news, 26.07.2013, 14:07 (UTC):
     Tq7r0Q A round of applause for your article.

     Yorumu gönderen: seo service, 27.05.2013, 22:36 (UTC):
     BNrw3b Great blog post.Thanks Again. Really Cool.

     Yorumu gönderen: social bookmarking service, 20.04.2013, 10:55 (UTC):
     ddnmtZ Enjoyed every bit of your blog post.Much thanks again. Really Great.     Bu sayfa hakkında yorum ekle:
     İsminiz:
     Mesajın:

      
       SİTEMİZİ 157547 ziyaretçi...ZİYARET ETMİŞTİR!  
      
     => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=